Вътрешни правила

Вътрешни правила

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Вътрешни правила за поддържане на електронни адреси в РЗИ-Сливен

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност на РЗИ-Сливен 

Заявление за достъп до обществена информация- Приложение 1

Етичен кодекс на служителите в РЗИ Сливен

Вътрешни правила за доклади по кодекса за поведение на служителите в държавната администрация

Правилник за вътрешния трудов ред в РЗИ Сливен

Вътрешни правила за документооборота, деловодната и архивната дейност в РЗИ Сливен

Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на Човешките ресурси в РЗИ Сливен-актуализация 2018

Вътрешни правила ЗДОИ

Вътрешни правила по АПК за работа със жалби и сигнали

Харта за правата на потребителя на административни услуги РЗИ Сливен

Стандарти за качество на административното облужване