Наредби

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба №1 от 22 януари 2018г. за физиологичните норми на хранене на населението

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните..

Наредба № 2 от 13 септември 2007 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земе..

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и…

Наредба №2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянeто на покойници

НАРЕДБА № 2 ОТ 7 МАРТ 2013 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ

Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,дезинсекции и д..

Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Наредба № 4 от 21 юни 2000 г.за съобщаване,проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване

Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 6 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени… 

НАРЕДБА № 6 ОТ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА

НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални…

Наредба №8 от 3 ноември 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 9 от 4 август 2006 година за защита на работещите от рискове,свързани с експозиция на..

Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на питейната вода, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите..

НАРЕДБА 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостоп..

НАРЕДБА № 12 ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ

Наредба  № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България  

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата,работещи в детски заведения,…

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите,показателите и методиката за акредитация на лечeбните..

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични..

НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда,при които лечебни заведения, в които няма аптеки, могат да закупуват, съхраняват и отпускат..

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството,реда и организацията на работа на аптеките и…

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

Наредба 34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на български  граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

НАРЕДБА № 36 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания на които трябва да отговарят устройството,…

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални,изворни и трапезни води,предназначени за…

Наредба за реда и начина на класифициране,опаковане и етикетиране на химичните вещества и смеси

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите

Наредба за осъществяване право на достъп до медицинска помощ

Наредба за условията и реда за разрешаване на дейности по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредба медицинска експертиза

Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

НАРЕДБА№26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИИ ДЕТСКИТЕ КУХНИИ ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

НАРЕДБА H 4 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ АПТЕКИ