Анализи

Анализи

Атмосферен въздух доклад 2020

Годишен анализ на онлайн анкетна карта за предоставените услуги 2020г.

Годишен анализ онлайн анкета за корупционни прояви 2020г.

Доклад мониторинг обекти източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен 2020 

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен през 2020 година

Годишен  анализ здравно-демографско състояние на населението и здравната мрежа на област Сливен 2019 година 

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2019

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен 2019 година

Годишен анализ анкетни карти за предоставени услуги в РЗИ-Сливен 2019 г

Доклад мониторинг и контрол на обекти източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен 2019 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2018 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2017 година

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен през 2018 година

Годишен анализ на анкетни карти за предоставените услуги в РЗИ-Сливен 2018 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2017 година

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2015/2016 година

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен 2016 година

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен през 2016 година

Здравословно състояние на организираните детски и ученически контингетни за учебната 2016/ 2017