Постановления

Постановления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 83 ОТ 2007 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ОБН., ДВ, БР. 4 ОТ 2001 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 87 ОТ 2002 Г.)

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОМЯНА ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ, РАЗРЕШИТЕЛНИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г.)

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ