Права на пациента

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СЛИВЕН
ХАРТА

ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РЗИ-СЛИВЕН

 

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в България. Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява РЗИ Сливен, видовете услуги, които се извършват от РЗИ Сливен, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване. За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение,
критика или препоръка.

 

СТРАТИГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

Подобряване на достъпа на административни услуги – улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация за видовете административни услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете. Въвеждане на „Комплексно административно обслужване” -това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител, във връзка с чл.13а,чл.29,чл.31,чл.36,чл.57,чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

 

ДИРЕКТОР РЗИ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването за организиране и осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област. Регионалната здравна инспекция е администрация, която подпомага директора при осъществяване на неговите правомощия. Регионалната здравна инспекция е структурирана в обща и специализирана администрация.

 

Директорът на РЗИ:

 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ, както и връзките й с други организации;
 2. представлява РЗИ пред трети лица;
 3. разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;
 4. утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ съгласувано с министъра на здравеопазването;
 5. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ;
 6. назначава държавните служители в РЗИ, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
 7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ;
 8. осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ;
 9. осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 10. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
 11. определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 12. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;
 13. издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 14. разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 15. ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;
 16. провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на съответната област;
 17. организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона;
 18. осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;
 19. координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на съответната област;
 20. организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на съответната област;
 21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
 22. изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ;
 23. насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ;
 24. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;
 25. осъществява и други дейности по управлението на РЗИ. При осъществяване на своите правомощия директорът издава индивидуални административни актове. Вие имате право да отправяте искания, молби или жалби до РЗИ Сливен. Вариантите, в които можете да очаквате отговор от нас са следните:
 26. Писмо, с което Ви уведомяваме за предприетите мерки за разрешаване на Вашия проблем. В горната част на писмото има отбелязан входящ номер, под който е постъпило Вашето искане, чрез този номер лесно и бързо в деловодния ни отдел могат да направят справка за движението на преписката Ви. Справката може да се извърши по телефон, ако поискате това.
 27. Писмо, с което Ви уведомяваме, че исканата административна услуга или съдействие е извън правомощията на РЗИ СЛИВЕН. Със същото писмо ще бъдете уведомени, че жалбата Ви е препратена при възможност до компетентния да я разгледа орган. Това ви спестява ангажимента да отправите повторно същото искане.
 28. Може да получите съобщение, че исканият от Вас документ или удостоверение е изготвено, времето и мястото, в което можете да го получите. Не забравяйте винаги да носите със себе си документ за самоличност! Срокове за отговор и съобщаване веднага – при възможност; – не по-късно от 3 работни дни – по искане за извършване на административна услуга, когато се оформят писмено; – до 7 дни –при произнасяне по искане за издаване на акт; – до 14 дни – при искане за достъп до обществена информация; – до 1 месец – извършването на услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания; – специфични срокове, посочени изрично в специален закон.Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис, или чрез отделно съобщение на посоченият от Вас адрес или друг начин за обратна връзка. Когато адрес не е посочен, съобщениeто се поставя на информационното табло на РЗИ Сливен.

 

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Р България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията. Кой има право на достъп?

– български граждани и гражданин на Европейския съюз -чужденец или лице без гражданство -българско или чуждестранно юридическо лице Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от РЗИ Сливен във възможно най – кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп. Кога може да Ви бъде отказан достъп?

 1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държ  авна или служебна тайна;
 2. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
 3. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца;
 4. Когато в РЗИ Сливен не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява.
 5. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация.

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. РЗИ Сливен е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване. Вие имате право да отправите писмено заявление до РЗИ Сливен, с което можете да искате:

– потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;

– актуализиране или поправяне на данни; – да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни;

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато:

– съответното лице изрично е дало съгласието си; – източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи общес твена информация;

– във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;

– е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;

– са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни.

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.

 

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Държавата и сектора на публичните услуги упражняват своята дейност стремейки се да осигурят на всички свои клиенти справедливо, безпристрастно, прозрачно и достъпно обслужване. Вие имате право на такова обслужване и РЗИ Сливен е готова да приеме серия от ангажименти и конкретни стъпки за осъществяването им, за да Ви служим по-добре.

 1. По – лесен достъп до нашите услуги

– РЗИ Сливен започва работа в 8:30  часа и приключва работния си ден в 17:00 часа

– На пропуска на нашата администрация ще бъдете насочени към най-подходящия специалист;

– В сградата има приемна зала, както и информационно табло, на което е изложена най- важната и актуализирана информация, която би Ви била полезна;

– Поставени са указателни табели за местоположението на всеки отдел, на входа на всеки кабинет са изписани имената на служителя, който Ви обслужва;

-Сграда достъпна за хора с увреждания.

 1. Внимателно и любезно обслужване

– На видно място поставяме името на служителя, който Ви обслужва;

– Нашите служители са ангажирани да Ви изслушват с внимание, да Ви дават отговор във възможно най – кратки срокове, като отговора ще бъде достъпен и лесноразбираем;

-На Интернет страницата на РЗИ Сливен www.rzi-sliven.org. можете да намерите основните форми на заявления, молби и жалби във вид на формуляри. Те имат само препоръчителен характер. В приложенията са посочени най-често изискуемите документи при подобен тип ситуации;

– Ние изискваме единствено документите, които са относими към работата по вашето досие;

– Ние Ви обслужваме при условията на пълна конфиденциалност като гарантираме защитата на личните Ви данни.

 1. Достъпен отговор в предварително анонсираните срокове

– Отнасяме се с внимание към четливостта и яснотата на нашите формуляри и кореспонденция;

– В максимален срок до 1 месец ние предоставяме на Вашата кореспонденция точен отговор или съобщение какво налага забавяне, евентуално искане да представите допълнително документи, съобщение кога и на кой орган е било препратено Вашето искане, ако то не попада в правомощията на РЗИ Сливен. За да се съкрати срока за отговор, Моля, поставяйте точно формулирани искания и по възможност предоставяйте оригинали на приложените документи, ако те се намират у вас;

– Готови сме да общуваме с Вас чрез множество начини – чрез лични срещи, по телефон, факс, по пощата, Интернет, e -mail. Нужно е само да посочите по какъв начин желаете да се осъществи обратната връзка и не забравяйте да посочите електронен или пощенски адрес или телефон;

– На електронната ни страница сме посочили конкретен срок на изпълнение на всяка от административните услуги, осъществявани в нашата администрация и се ангажираме със спазването на тези срокове;

– В случай, че не сте доволни от качеството или срока на обслужване на някой от нашите служители имате право да подадете жалба до прекия му или ресорен ръководител.
4. Вслушваме се във Вашето мнение

– Редовно Ви питаме за Вашите очаквания и удовлетвореността Ви относно качеството на административното обслужване.

Ние отчитаме и огласяваме резултатите от действията за подобряване на обслужването;

– Чрез нашата Интернет страница имате възможност не само да отправяте въпроси към експертите, но и да изразите мнението си относно нашата работа. В заключение искам да Ви благодаря за съдействието в осъществяване на реформата в административното обслужване и да Ви призова да изразявате гласно гражданската си позиция, за да намерим заедно верния път за една по -добре организирана и по –ефективна работа на РЗИ Сливен в полза на обществото.

 

 

ДИРЕКТОР РЗИ СЛИВЕН