Анализи

Анализи

2023

Доклад атмосферен въздух 2023

Анализ онлайн анкетна карта за административно обслужване

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Сливен през 2023г.

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен 2023 година

2022

Годишен анализ на онлайн анкетна карта за корупционни прояви и попълнени и пуснати в специална кутия поставена на видно място в РЗИ Сливен 2022

Годишен анализ на онлайн анкетна карта за предоставените услуги и на анкетни карти попълнени на ръка и руснати в специална кутия поставена на видно място в РЗИ-Сливен 2022

Доклад за качеството на питейните води 2022г.

Доклад атмосферен въздух 2022г.

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен  2022 година

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Сливен през 2022 година

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2021 2022 година.

2021

Годишен анализ на онлайн анкетна карта за предоставените услуги  2021

Годишен анализ на онлайн анкетна карта за корупционни прояви 2021

Доклад за качеството на питейните води в област Сливен -2021г.

Доклад за шумовото натоварване на територията на граз Сливен за 2021 година

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2020 2021 година

Доклад мониторинг и контрол на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Сливен през 2021 година

2020

Доклад за качеството на питейните води 2020г.

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2019 2020 година

Атмосферен въздух доклад 2020

Годишен анализ на онлайн анкетна карта за предоставените услуги 2020г.

Годишен анализ онлайн анкета за корупционни прояви 2020г.

Доклад мониторинг обекти източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен 2020 

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен през 2020 година

2019

Доклад за качеството на питейните води 2019г.

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2018 2019 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2019

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен 2019 година

Годишен анализ анкетни карти за предоставени услуги в РЗИ-Сливен 2019 г

Доклад мониторинг и контрол на обекти източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен 2019 година

2018

Анализ ЕМП 2018- Сливен

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2017 2018 година.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2018 година

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен през 2018 година

Годишен анализ на анкетни карти за предоставените услуги в РЗИ-Сливен 2018 година

2017

Анализ ЕМП 2017- Сливен

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен  2017 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2017 година

2016

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2015/2016 година

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен 2016 година

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен през 2016 година

Здравословно състояние на организираните детски и ученически контингетни за учебната 2016/ 2017

2015

Доклад шумово натоварване на територията на град Сливен  2015 година

2014

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ 2019гДоклад шумово натоварване на територията на град Сливен  2014 годинаАнализ ЕМП 2018- Сливен