ЛКК/ ТЕЛК

Списък на ЛКК информация към 01.07.2024г.

Списък на създадените ТЕЛК в област Сливен

Приложение№11 Заявление декларация образец

Декларация в случаите по чл. 69а от Наредба за медицинската експертиза – примерен образец

Жалба НЕЛК дете 

Жалба НЕЛК възрастен

Съобщение за Информационната база данни (ИБД)

Ръководство на ЛКК– Информационна база данни

Ръководство на ОПЛ_Дентален лекар – Информационна база данни

Ръководство_ТЕЛК – Информационна база данни

ВАЖНО! СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ (РКМЕ) ПРИ РЗИ-СЛИВЕН

 На вниманието на всички лица, които имат срочни експертни решения

В Държавен вестник брой 8, от 25.01.2023г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се променя и Закона за здравето.

В Закона за здравето е включен нов член 101б, в който е определен реда за служебно уведомяване на лицата за редовно преосвидетелстване за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, сроковете, в които те да представят документи при изразено желание за преосвидетелстване, сроковете и редът за предоставяне на информация на заинтересованите страни, от които зависи продължаване на индивидуалната оценка на потребностите и изплащане на пенсии и други социални придобивки до издаване на ново експертно решение, както и прекратяване на произтичащите от експертното решение права и подкрепа.

Лицата със срочни експертни решения следва да подават Заявления – декларации и медицинска документация за редовно преосвидетелстване поне 3 /три/ месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права за удължаване валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново такова в случай на забавяне на медицинската експертиза.

Обръщаме внимание за необходимостта всички лица, които имат срочни експертни решения, да подават заявления-декларации и съответната медицинска документация в РКМЕ при РЗИ – Сливен за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права.

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ (РКМЕ) ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

Съгласно чл.56, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 за:

1.освидетелстване;

2.редовно преосвидетелстване;

3.преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;

4.предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;

5.преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

Освидетелстването и преосвидетелстването се извършва от ТЕЛК чрез подаване на документи в РКМЕ по района на постоянния адрес на лицето, като това се удостоверява с документ за самоличност или по района на настоящия му адрес, ако е регистрирано на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението в РКМЕ, като това се доказва с удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината.

Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва от:

– личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар –лекуващият лекар, когато е налице трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност с „Медицинско направление за ТЕЛК“.

При издаване на медицинско направление данните се въвеждат от личния лекар/лекуващия лекар в Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)- Информационна база данни (ИБД) и се подписва с електронен подпис. Регистрираното в ИБД медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето, което го предоставя в РКМЕ.

– ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с „Медицински протокол на ЛКК“ при предхождаща временна неработоспособност.

При издаване на „Медицински протокол на ЛКК“ данните се въвеждат от председателя на ЛКК в Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)- Информационна база данни (ИБД) и се подписва с електронен подпис. Регистрираният в ИБД медицински протокол на ЛКК се отпечатва, подписва от състава на ЛКК, подпечатва се с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето, което го представя в РКМЕ.

От 15.10.2020г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица следва да подадат в Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към РЗИ-Сливен, по един от следните начини: на място, чрез лицензиран пощенски оператор или електронно с квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), на адрес: https://ibd.mh.government.bg

 следните документи:

  • попълнено и подписано заявление-декларация, с вписани задължително телефонен номер за връзка и месторабота (ако работите) – наименование на предприятието, адрес на седалището, заемана длъжност и телефонен номер на работодател. към което да приложите:
  • направление от личния/лекуващ лекар („Медицинско направление за ТЕЛК“) – данните от което са въведени в Информационна система за контрол на медицинската експертиза. При необходимост от отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (напр. тоалетен стол, инвалидна количка, антидекубитален дюшек и др.), това се вписва от ОПЛ в направлението;
  • медицинска документация, доказваща здравословното Ви състояние, в оригинал или заверени копия от актуални медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, епикризи от болнично лечение, етапна епикриза от специалист по профила на заболяването и др., които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар и са извършени през последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК или са издадени след предходно пре-/освидетелстване, диспансерна карта от КОЦ и др. според профила на заболяването;
  • производствена характеристика от работодател – за лицата по трудови и по служебни правоотношения;
  • декларация по чл.69а от Наредба за медицинската експертиза – подава се само при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, но лицето иска да бъде освидетелствано/преосвидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния.

Образци на Заявление-декларация (Приложение №11 към чл.56, ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ), Декларация по чл.69а от Наредба за медицинската експертиза, Жалба до НЕЛК – за възрастен или за дете може да намерите на електронната страница на РЗИ-Сливен в раздел ЛКК/ТЕЛК или на линк: https://rzi-sliven.org/lkk/

Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към РЗИ-Сливен се намира на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №2, ст.4.

Информация може да получите всеки работен ден от 08.30ч. до 12.30ч. на телефон: 044 611 975.

След подаване на медицинската документация, същата ще бъде свързана с Вашето медицинско експертно досие и изпратена по служебен път в ТЕЛК-Сливен.

Вие ще получите писмо от ТЕЛК общи заболявания гр. Сливен с определена дата за пре-/освидетелстване, информация дали ТЕЛК ще се произнесе след преглед или по документи и необходимо ли е да представите допълнителна медицинска документация в ТЕЛК.

 РЕД ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ЕР НА ТЕЛК ПРЕД НЕЛК:

Съгласно чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето, обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) срещу решенията на ТЕЛК се правят – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК.

Информация за това е вписана и във всяко експертно решение на ТЕЛК.

Съгласно чл.63, ал.2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, обжалванията и възраженията срещу ЕР на ТЕЛК се правят чрез РЗИ-РКМЕ.

Жалбата се изпраща с приложени 2 копия на експертното решение на ТЕЛК на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №2, ст. 4, Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към РЗИ-Сливен. Телефонен номер за информация: 044 611 975.

Решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.

 

Жалба-примерен образец може да изтеглите: 

Жалба до НЕЛК – възрастен

Жалба до НЕЛК – дете