Предоставяни административни услуги

Предоставятни адм.услуги

1- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРИ НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРАКТИКИ

-2- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИС

-3- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

-4- I. ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

-5- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

-6- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

-7- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИE ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

-8- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

-9- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

-10- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЛКК И ЗАПОВЕДИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛКК

-11- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

-12- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ НА АПТЕКИ ЗА ПОРЪЧКА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

-13- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ И ПЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК И ДРУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

-14- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ЧЛ. 2 Б ОТ НАРЕДБА № 34 ОТ 2005г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

-15- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА

-16- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

-17- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

-18- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 46, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

-19- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧЕ СА СПАЗЕНИ ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

-20- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

-21- I. ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИ-РАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

-22- I. ИЗДАВАНЕ НА САНИТАРНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

-23- I. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

-24- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ /ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ

-25- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ /ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

-26- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ АН АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ГОТОВНОСТТА НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

-27- I. ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИИ

-28- I. ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

-29- I. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ, ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

-30- I. ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ИЛИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА КОРАБ

-31- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ, ИМАЩИ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-32- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРУШАВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗБЕСТ И/ИЛИ АЗБЕСТОСЪДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ ОТ СГРАДИ, КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ КОРАБИ

-33- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ ИЗВЪН СТРАНАТА

-34- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В АПТЕКА

-35- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ

-36- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ГОТОВНОСТТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

-37- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВКЛ. НА ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ*

-38- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

-39- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПО ИСКАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

-40- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ ДОПЪЛНЕТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ДОКУМЕНТ

-41- ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА: ИЗГОТВЯНЕ НА ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ