Категория: Здравна профилактика

Как да опазим децата, себе си и птиците – Национална кампания за

Информация за лекари по дентална медицина, които извършват силанизиране по НППОЗД0 в област Сливен през 2021г.

Имунизацията е безплатна и достъпна близо до теб. Ваксинирах се за да запазя семейството и близките си.

Информационни материали COVID -19

Лекари по дентална медицина поставящи силанти по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в Република България

Графици за извършване на профилактични прегледи на територията на област Сливен, регламентирани със Заповед на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2020г. по Национален план за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия на Р България за интегриране на ромите 2015-2020

График за извършване на прегледи на територията на област Сливен мобилни кабинети Медицински център „Д-р Г.В.Миркович” :

Информационни материали за превенция за разпространение на корона вирус

Въпроси и отговори относно новия Коронавирус

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

1. Какво представлява новият Коронавирус 2019-nCov?

Новият Коронавирус 2019-nCov, временно наричан 2019-nCoV, е идентифициран в Китай в края на 2019 г. и е нов щам на коронавирус, който досега не е …

За целите на надзора на инфекции, предавани с 2019-nCoV Дeфиниция за случай на нов коронавирус(2019-nCoV)

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се изменят в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус (Възможен случай)

А. Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните …

Споразумение за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование

Между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите е сключено Споразумение №Д01-337/30.12.2019г. за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното  и училищното образование. …