15 МАРТ – ДЕН НА ЗДРАВНИЯ ИНСПЕКТОР

За поредна година на 15 март ще бъде отбелязан Денят на здравния инспектор.

На тази дата с Постановление на Министерски съвет от 1967 година, поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи е разкрита специалността „санитарен инспектор“. Днес обучението се извършва в медицинските университети във Варна, Пловдив и София.

Здравните инспектори осъществяват контрол за спазването на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, вземат проби от продукти и стоки, спазване на противоепидемичните мерки, съблюдават изпълнението на Националния имунизационен календар и динамиката на заразните заболявания, съставят актове при установяване на административни нарушения. Здравните инспектори са хората на предния фронт в грижата за опазването на общественото здраве в страната. Работата им е свързана с трудности и риск, с конфликти при налагане на санкции-неща от ежедневието, които остават встрани от общественото внимание.

Здравните инспектори, са пряко ангажирана с дейностите, свързани с борбата срещу COVID-19. Значителен е приносът им по овладяването на пандемията чрез провеждането на епидемиологични проучвания на заразените лица, поставяне по карантина на контактните лица, за да се ограничи разпространението на инфекцията и осъществяване на контрол по спазване на наложените противоепидемични мерки.

Те са ежедневно на терен и изпълняват отговорно и професионално задълженията си.

Честит празник колеги! С пожелание за здраве, вяра и сили, с които да посрещате предизвикателствата на професията!

Ценим Вашия професионализъм и принос за опазване на общественото здраве!