Указания за посещението на деца в детски градини и ясли

Във връзка с получени запитвания свързани с посещението на деца в детски ясли и градини, Министерство на здравеопазването дава следните указания:

При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат в детската градина/ясла след представяне на необходимите документи съгласно изискванията на Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

При деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла, следва да се изискват документи по чл. 4, ал. 4 от Наредба №3 от  05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, обн. ДВ. бр. 15 от 16 февруари 2007г. и чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.