Съобщение относно подаване на заявление-декларация за пре-/освидетелстване от ТЕЛК

Уважаеми потребители, във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на коронавирус COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България и за предотвратяване на струпването на голям брой хора пред Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) за подаване на заявление-декларация за пре-/освидетелстване от ТЕЛК, моля, подаването да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне.

Съгласно чл.56, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 за пре-/освидетелстване от ТЕЛК, на място в РКМЕ или чрез лицензиран пощенски оператор за: 1. освидетелстване; 2. редовно преосвидетелстване; 3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка; 4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние; 5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

Освидетелстването и преосвидетелстването се извършва от ТЕЛК срез подаване на документи в РКМЕ по района на постоянния адрес на лицето, като това се удостоверява с документ за самоличност или по района на настоящия му адрес, ако е регистрирано на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението в РКМЕ, като това се доказва с удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината.

Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва от:

–  личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият лекар, когато е налице трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност. Насочването се извършва с „Медицинско направление за ТЕЛК“, което се представя в оригинал;

– ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с „Медицински протокол на ЛКК“ при предхождаща временна неработоспособност. Протоколът се представя в РКМЕ в оригинал в 3-дневен срок от издаването му.

Заедно със заявление-декларацията, лицата трябва да подадат в РКМЕ направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от актуални медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар и са извършени през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК или издадени след предходно пре-/освидетелстване. В случаите, когато лицето се явява за продължаване на временната неработоспособност е необходимо да представи служебна бележка от работодател за ползваните дни временна неработоспособност (болничен лист) за текущата и две предходни години.

Уважаеми потребители, при подаване на документи за пре-/освидетелстване от ТЕЛК чрез лицензиран пощенски оператор е необходимо да представите задължително:

* Заявление-декларация попълнено от лицето, което ще се пре-/освидетелства;

* Направление за ТЕЛК от личен лекар или Медицински протокол от ЛКК.

Според конкретния случай:

* Медицинска документация, включваща: –  Епикризи от пролежаване в болница; – Етапна епикриза; – Амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването; – Резултати от лабораторни, образни и други и изследвания;  – Протоколи за изписване на лекарства; – Документ за регистрация в КОЦ; – Друга медицинска документация.

* Ксерокопие от рецептурна книжка;

* Служебна бележка от работодател за ползваните дни временна неработоспособност (болничен лист) за текущата и две предходни години;

* Набор за ТЕЛК, включващ картонена папка кардекс за оформяне на медицинско експертно досие (за лицата, които ще се явяват за пръв път за освидетелстване от ТЕЛК).

Моля, в изпратеното заявление-декларация, всички реквизити да са точно попълнени, включително данни от документ за самоличност – лична карта на лицето или родител; данни от Акт за раждане на дете и да е посочен телефонен номер за връзка.

Заявление-декларацията с приложена към него медицинска документация, можете да изпращате на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №2, ст. 4, Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към РЗИ-Сливен.

Телефонен номер за информация: 044 611 975.

Заявление-декларация може да изтеглите от сайта на РЗИ-Сливен, на следния линк: https://rzi-sliven.org/lkk/

.