„Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Информираме Ви, че на 19.12.2018г., Министерство на здравеопазването обяви трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OР001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн, чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност. Ще бъдат подкрепени две групи лекари – специализанти и лекари по дентална медицина специализанти.

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на проекта: https://www.specializanti-mh.info/ – в Секция „Документи”, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“. Процедурата е отворена, а срокът за кандидатстване за финансиране по проекта е до 30.09.2020г.

За допълнителна информация:

Лица за контакт:

Антоанета Димова, координатор на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване” в Министерство на здравеопазването, тел.: 02/93 01 271 и

Павлина Христова, финансист на проекта и главен експерт в дирекция Международни проекти и електронно здравеопазване”, тел.: 02/93 01 206;

Ел. поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg