Процедура за подбор на специализанти, финансирано по проект BG05M9O3001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Информираме Ви, че Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9O3001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн, чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на проекта: www.specializanti-mh.info, в Секция „Документи”, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017г.”

За допълнителна информация: Лица за контакт: Антоанета Димова, ръководител на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми” в Министерство на здравеопазването, тел.: 02/93 01 271 и Павлина Христова, финансист на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми”, тел.: 02/93 01 206; ел.поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg .