Прегледи с мобилни кабинети за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2022 г. по Националния план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2021-2030 г.,  приоритет „Здравеопазване”, на територията на област Сливен стартира провеждането на профилактични прегледи с мобилни кабинети.

Прегледите са предназначени за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Сливен. По договор от лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ ще бъдат извършени акушеро-гинекологични профилактични прегледи; педиатрични профилактични прегледи и образни (флуорографски) изследвания.

Дейностите ще бъдат съпроводени от разяснителна кампания сред ромското население за значението на профилактичните прегледи, имунизациите, здравословното хранене и отглеждане на децата, в която ще участва Регионална здравна инспекция – Сливен.