Правомощия на министъра на здравеопазването за разпореждане на противоепидемични мерки-резюме

Регламентирани са по-широки правомощия на министъра на здравеопазването за разпореждане на противоепидемични мерки:

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. регламентира правомощията на министъра на здравеопазването да въвежда, освен предвидените в Закон за здравето мерки, и други временни мерки и ограничения, определени в закон.

Като мерки, които министърът на здравеопазването може да разпореди при извънредно положение изрично са посочени временното ограничаване на придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите (например, театри, киносалони, концертни зали, места за настаняване, заведения за хранене, фризьорски и козметични салони, спортни обекти и др.).

   Министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.

Министърът на здравеопазването, главният държавен здравен инспектор и директорите на регионалните здравни инспекции могат да разпореждат мерки на всички лечебни заведения, независимо от формата на собственост, които са длъжни да си взаимодействат с ресурсите, с които разполагат.

За обезпечаване на изпълнението на разпоредените противоепидемични мерки министърът на здравеопазването може да командирова служители на районните здравноосигурителни каси в регионалните здравни инспекции, както и държавни здравни инспектори от една регионална здравна инспекция в друга, в зависимост от конкретната необходимост.

Регламентирани са правила, които да осигурят своевременното закупуване и предоставяне на лечебните заведения на лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали и консумативи и лекарствени продукти:

Предвидено е, че разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, както и за закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им, и за възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци.

Допуска се и по искане на изпълнител на обществена поръчка да може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

Допуска се закупуването на медицински изделия и без да са налични всички нормативно изискуеми критерии за закупуването им с публични средства (с изключение на изискването да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия), предвид многократно нарасналото търсене в световен мащаб на тези стоки и липсата им на пазара.

С промени в Закона за държавната собственост се дава възможност на министъра на здравеопазването да предоставя лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали и консумативи за временно безвъзмездно ползване на лечебни заведения.

До отмяната на извънредното положение със заповед на министъра на здравеопазването може да се забрани износ на лекарствени продукти от територията на Република България. Предвидена е санкция (глоба в размер на 10 000 лв. или имуществената санкция в размер на 100 000 лв.) за нарушение на въведената забрана.

Спряно е налагането на запори на банкови сметки на лечебни заведения и обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, като гаранция за непрекъсваемо осъществяване на дейността от всички лечебни заведения.

Въведени са нови санкции за нарушение или неизпълнение на разпоредени мерки:

За неизпълнение или нарушение на разпоредените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазавнето са предвидени санкции – глоба в размер на 5000 лв. или имуществена санкция в размер на 15 000 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице. Предвидена е и санкция за болен от заразна болест, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение (глоба в размер на 5000 лв.).

Същото наказание се налага и на контактно лице, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

Санкция е предвидена и за контактно лице което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест.

Регламентирани са допълнителни права на лицата:

          – предвидена е възможността до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна аптеките да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без да е необходимо лицата да посещават личния си лекар за получаване на  рецепта;

          – със 6 месеца след отмяна на извънредното положение се удължава срока на дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция;

          – експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение продължават действието си до два месеца след неговата отмяна;

          – срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който изтича по време извънредното положение се удължава с два месеца след неговата отмяна.