Отговор на постъпили запитвания за изискванията към дейности, свързани с обществен транспорт

Във връзка с постъпили запитвания по отношение на изискванията към дейности, свързани с обществен транспорт, Ви информираме, следното:

Съгласно разпоредбите на Министъра на здравеопазването, всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г.

Собствениците на фирми и работодатели следва да въведат алгоритъм на работа, включващ провеждане на ежедневен противоепидемичен филтър на работниците с мерене на температура, недопускане на работа на лица пребивавали в рискови дестинации и заболели лица, както и провеждане на дезинфекция, съобразно „Временни насоки за дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19”. При необходимост може да се консултират със службата по трудова медицина, обслужваща работниците, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Поради динамиката на предаване за COVID-19, актуалните указания на здравните власти могат да бъдат намерени на следния линк:

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=565:covid-19-desinfection-public-transport-11032020&lang=bg

NCIPD_Recomm disinfection_COVID19