Образци и формуляри

Образци и формуляри

Заявление за недостатъчност от лекар специалист в ЛЗИБП

Заявление за недостатъчност от лекар специалист на индивидуална практика

Заявление за регистрация на ЛЗИБП

Заявление за регистрация на ЛЗИБП при промяна на обстоятелствата

Заявление за заличаване от регистъра на ЛЗИБП

Заявление за регистрация на лица практикуващи неконвенционални..

Образец на книга за посещения

Заявление за заличаване на регистрацията на лице практикувщо неконв…

Заявление за разрешение засъхранение и пподажба на лекарства..

Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени…

Заявление за промяна на лицензия за …съдържащи наркотични вещества

Заявление за издаване на заповед за лекарска консултативна комисия (ЛКК)

Заявление за актуализация на ЛКК

Заявление за предоставяне на специални рецепти за предписване на ..

Заявление за специални формуляр на аптека за поръчка на наркотични в-ва

Заявление за освидетелстване/преосвидетелстване пред ТЕЛК

1. Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение (ООП)

2. Уведомление за промяна по регистрацията на ООП

3. Заявление за ООП (транспортно средство)

Заявление за заличаване на регистрация на ООП

Заявление заразрешение на лечебна дейност в ЛЗ за бонична помощ (ЛЗБП)

Заявление за хигиенна оценка на аптечен склад

Заявление за регистрация на производство на бутилирани минерални води

Заявление за заличаване на регистарция на производство на минерални, изворни и трапезни води

Заявление за дейност с опасни болнични отпадъци

1. Заявление за становище класификация на отпадъци

2. Програна за управление на отпадъци (примерен образец)

3. Работен лист за класификация на отпадъци

Заявление за здравно заключение по проекти на устройсвени схеми и планове

Заявление за здравно заключение инвестиционен проект

Заявление становище за държавна приемателна комисия

Заявление за медународен сертификат за имунизации

Заявление сертификат имунизационно състояние

Заявление курс за обучение по дезинфекционни,дезинсекционни и дератизационни дейности

Заявление за издаване на здравен сертификат износ на стоки със значение за здравето на .

Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на ..

Заявление за пренасяне на покойник в чужбина

Заявление хигиенно заключение за аптека

Заявление за регистрация (промяна) на дрогерия

Заявление за възстановяване дейността на ООП

Заявление становище за унищожаване на лекарства

Заявление за лабораторни анализи и дейности поискани от физически и юриодически лица

Заявление за заверен препис или допълнителен екземпляр на документ

Заявление за здравна оценка на седмични учебни разписания