Няма промяна на нормативната уредба, касаеща медицинската експертиза

Във връзка със струпване на голям брой хора пред Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) за получаване на гриф „Влязло в сила” на Експертни решения, издадени от ТЕЛК/НЕЛК, Регионална здравна инспекция-Сливен информира, че няма промяна на нормативната уредба, касаеща медицинската експертиза.

 

Съгласно чл. 103., ал. 4 на Закона за здравето: Експертизата на вида и степента на увреждане, степента на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

Считано от 4 Май 2010г., експертите на РКМЕ към Регионална здравна инспекция-Сливен представят по служебен път на Регионална дирекция за социално подпомагане-Сливен всички Експертни решения, издадени от ТЕЛК и НЕЛК, постъпили в Регионална здравна инспекция-Сливен, както и съобщения за обжалваните Експертни решения.

От страна на Регионална здравна инспекция-Сливен е предложено предоставянето на информацията между двете администрации да се извършва по електронен път.

Напомняме, че съгласно действащите нормативни разпореждания на чл. 36, ал. 4 на Административно процесуалния кодекс: Административните органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.