Нови специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора

Информираме Ви, че на 25 юли 2017 г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) официално откри две нови специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора в гр. София в рамките на управлявания от НКБТХ проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора”.

Двете нови услуги са Приют за настаняване на жертви на трафик на хора с капацитет от 10 места и Кризисен център за настаняване на деца, жертви на трафик, също с капацитет от 10 места. В приюта ще бъдат настанявани пълнолетни жертви на трафик на хора от женски пол, а в кризисния център ще бъдат настанявани деца, жертви на трафик – момчета до 14 и момичета до 18-годишна възраст.

Освен настаняване, в двете услуги за жертви на трафик на хора ще бъде предоставяна здравна, психологическа, при нужда и психиатрична помощ, както и правно консултиране на жертвите. В допълнение, в услугите ще се изпълняват и реинтеграционни програми за жертвите на трафик, включващи съдействие за намиране на работа за възрастните и реинтегриране в образователната система за децата, жертви на трафик.

Насочването за настаняване в новите услуги ще се осъществява от НКБТХ – при настаняване на пълнолетни жертви на трафик в приюта, и от съответните териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане (Отделите за закрила на детето) – при настаняване на малолетни и непълнолетни жертви на трафик в кризисния център за деца.

Повече информация за двете нови услуги в гр. София можете да получите на телефон: 02/8078050 и по ел.поща на адрес: office@antitraffic.government.bg .