На вниманието на работодателите в област Сливен

С писмо изх.№06-19/19.05.2021г. на директора на РЗИ-Сливен е изпратено писмо до ръководителите на службите по трудова медицина и Д „ИТ“ – Сливен с информация за прилагане на имунизациите в процеса за подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Обръщаме Ви внимание към актуализацията на Наредба №4 от 14.10.2002г. за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на биологични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.100 от 24 ноември 2020г.), съгласно която, ако при оценката на риска се установи, че има риск за здравето и безопасността на работещите, които нямат изграден имунитет към биологичния агент и за които съществуват ефективни ваксини, работодателят е длъжен да им предложи подходяща ваксинация. С тази актуализация се въвеждат и разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/739 на Комисията от 3 юни 2020г. за изменение на приложение III към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с включването на SARS-CoV-2 в списъка на биологичните агенти, за които е известно, че заразяват хората.

Натрупаният опит показва, че инфекциите с SARS-CoV-2 могат да преминат леко или да доведат до тежко заболяване, дори до смърт, както и че съществува риск от повторна инфекция за преболедувалите. Докато противоепидемичните мерки като физическо дистанциране, миене на ръцете и носене на маски помагат в спирането на вирусното предаване, най-добрият начин за овладяване на пандемията е да се създаде специфичен за SARS-CoV-2 имунитет. Никой вирус досега не е бил елиминиран чрез създаването на естествен имунитет при голям процент от населението. Само колективният имунитет, предизвикан от ваксинация, може да елиминира вируси, както доказа изкореняването на едра шарка (вариола) и на два от трите типа полиовируси.

В тази връзка, при осъществяване на функциите си по чл.25, ал.2 от ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл.25а от ЗЗБУТ, службите по трудова медицина  могат да консултират и подпомагат работодателите за прилагане на имунизациите в процеса за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Уведомявам Ви, че Регионална здравна инспекция-Сливен разполага с иРНК и векторни ваксини срещу COVID-19. Разпределени са и количества векторна ваксина, с еднодозов ваксинационен курс, особено подходяща за хора в туристическия бизнес, както и при често пътуващи. Редът за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу Ковид-19 в Република България е регламентиран в Заповед №РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г. на Министъра на здравеопазването, които прилагам за сведение.

Запитвания за ваксините и имунизациония процес можете да  изпращате на e-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bg