НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ И ВНОСИТЕЛИ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

На 8 май 2019г.в Официален вестник на Европейския съюз( L 1211) беше публикувано Решение (ЕС) 2019/701 на Комисията от 5 април 2019 година за създаване на справочник на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти.

Същият може да бъде намерен на следния електронен адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.121.01.0001.01.BUL&toc=OJ:L:2019:121:FULL

Решение (ЕС) 2019/701 влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.