На вниманието на медицинските специалисти: Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV

Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020

Документът е предназначен да осигури насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения (напр. стаи, офиси, транспорт, училища и др.), където потвърдени случаи на 2019-nCoV са пребивавали преди хоспитализация.

Насоките са изготвени на база настоящите знания за 2019-nCoV, както и на данни от проучвания за други коронавируси.

Причинителят на настоящите взривове от остро респираторно заболяване – 2019-nCoV (род: Betacoronavirus), принадлежи към семейство Coronaviridae, обвити, едноверижни РНК вируси. В повечето случаи, коронавирусите се пренасят чрез големи респираторни капки и при контакт.

Времето на издържливост и условията, повлияващи жизнеността на 2019-nCoV в околната среда са все още неизвестни. Според проучвания за устойчивост на други коронавируси, е установено, че SARS-CoV издържа няколко дни, а MERS-CoV – над 48 часа на различни повърхности при средна температура в помещение 20°C [1-3].

Поради предполагаемата издържливост на вируса от няколко дни в околната среда, повърхности и зони, потенциално замърсени с 2019-nCoV трябва да се почистват преди всяка употреба с препарати, съдържащи антимикробни агенти с известна ефективност срещу коронавируси. Въпреки липсата на специфични данни за тяхната ефективност срещу 2019-nCoV, почистването с вода и миещи препарати за домашна употреба, както и употребата на широкоизвестни дезинфектанти би трябвало да е достатъчно за общо предпазно почистване. Няколко антимикробни агента са изследвани срещу различни коронавируси (Таблица 1). Някои от активните съставки, напр. натриев хипохлорит (съдържащ се в белината за домашна употреба) и етанола се използват често в различни помещения и места, различни от лечебни и лабораторни заведения.

Скорошно проучване на различни гермициди, използвани в лечебни заведения [4] сочи, че тези със 70% разтвор на етанол имат по-силен ефект върху два коронавируса (вируса на мишия хепатит и вируса на трансмисивния гастроентерит) след експозиция от една минута на твърди повърхности в сравнение с 0.06% разтвор на натриев хипохлорит. При тестове с SARS-CoV е установено, че натриев хипохлорит е ефективен в концентрация от 0.05 и 0.1% след пет минути, когато е смесен с разтвор, съдържащ SARS-CoV [5]. Подобни резултати са получени и при използването на миeщи препарати за домашна употреба, съдържащи натриев лаурил етер сулфат, алкил полигликозиди и диетаноламид на лауриновата киселина [5].

Table 1. Антимикробни агенти, ефективни срещу различни коронавируси:

Антимикробен агент Концентрация Изследвани коронавируси Цитирана литература
Етанол 70 % HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV 4,6,7
Натриев хипохлорит 0,1-0,5% 0,05-0,1% HCoV-229ESARS-CoV 6
Глутаров алдехид 2% HCoV-229E 6
Повидон –йод 10 % (1 % йод) HCoV-229E 6
Изопропанол 50% MHV-2, MHV-N, CCV 7
Бензалкониев хлорид 0,05% MHV-2, MHV-N, CCV 7
Натриев хлорит 0,23% MHV-2, MHV-N, CCV 7
Формалдехид 0,7% MHV-2, MHV-N, CCV 7

Почистващи подходи

Употребата на 0.1% натриев хипохлорит (разреждане 1:50 ако домашния препарат на белина е с първоначална консентрация 5%) след почистване с неутрален почистващ препарат се препоръчва за деконтаминация, въпреки че няма налични данни за ефективността му срещу 2019-nCoV. За повърхности, които могат да се увредят от натриев хипохлорит е необходимо да се приложи 70% разтвор на етанол за деконтаминация след почистване с неутрален почистващ препарат. Почистването се извършва като се използват лични предпазни средства. Трябва да се спазва правилното слагане и сваляне на ЛПС [8].

ЛПС за еднократна употреба трябва да се третират като потенциално заразни материали и да се изхвърлят правилно. Препоръчва се употребата на оборудване за еднократна употреба, предназначено за целта. ЛПС за многократна употреба трябва да се обеззаразяват чрез прилагането на налични продукти (напр. 0.1% натриев хипохлорит или 70% етанол). Когато се използват други химически продукти, се следват указанията на производителя за приготвяне и употреба на работни разтвори. При употреба на химически препарати за почистване е от съществено значение проветряването на помещ