НА ВНИМАНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ (производители, дистрибутори и вносители на козметични продукти)

На 29 април 2022 г. в Официален вестник на Европейския съюз (L 127/1) беше публикувано Решение за изпълнение (ЕС) 2022/677 на Kомисията от 31 март 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на справочникa на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти.

Същото, може да бъде намерено на следния електронен адрес:

EUR-Lex – 32022D0677 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

Справочникът на общоприетите наименования на съставките се издава на основание чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти, съгласно разпоредбата на който, Комисията изготвя и актуализира справочник на общоприетите наименования на съставките. За тази цел взема предвид международно признатите номенклатури, включително Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI).

С публикуваното Решение за изпълнение (ЕС) 2022/677 се отменяРешение (ЕС) 2019/701 на Комисията от 5 април 2019 година за създаване на справочник на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/677, от 29 април 2022 г. до 28 април 2023 г. икономическите оператори могат да използват общоприетите наименования на съставките, определени в приложението към настоящото решение, за целите на съответствието с [изискванията за етикетиране, определени в] Регламент (ЕО) № 1223/2009.

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (чл. 4), което се прилага от 29 април 2023 г.