На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“:

Считано от 00,00 ч. на 19.07.2021 г., български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на неговото семейство, в т.ч. и деца, независимо от тяхната възраст, които пристигат в страната от държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ и не представят на органите на граничния здравен контрол отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция, считано от датата на пробонабиране (вписана в цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС), се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на регионалната здравна инспекция, поставила лицето под карантина, може да отмени издаденото предписание при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Възможността за поставяне под карантина на други лица, пристигащи от „червена зона“, извън посочените по-горе не се допуска.

Списъкът на държавите по цветови зони, държавите, за които е установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация, както и държавите, с които Република България е постигнала споразумение за свободно преминаване на реципрочна основа се преглежда най-малко веднъж седмично и при необходимост се обновява, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може да се обновява и по-често. Предвид това, препоръчваме преди началото на пътуване до България за актуална информация относно начина на влизане на територията на страната да се проверява интернет страницата на Министерство на здравеопазването, рубрика „Нормативни актове“, подрубрика „Заповеди, правилници и инструкции“ – https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/.