„Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030г.“

С Решение № 333 на Министерския съвет от 09.04.2021г. е приета  „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030г.“  В област  Сливен се изпълняват следните дейности по програмата:

1. Извършване на масов универсален неонатален слухов скрининг при новородени.

Извършва се във всички лечебни заведения за болнична помощ, които имат разкрита структура по неонатология.

Изследването осигурява възможност за ранна диагностика и своевременно лечение при деца с увреждания на слуха. То се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ) по определена методика в присъствието на майката или на бащата/настойник или близък роднина, след подписано информирано съгласие. При установени отклонения се дават указания за необходимостта от контролно изследване на слуха на новороденото до 7 дни след изписването му от УНГ специалист в УНГ отделение.

На територията на област Сливен е създадена необходимата организация за извършване изследване на слуха на всички новородени деца в следните лечебни заведения:

„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен“ АД, гр. Сливен;

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка Българска““ ЕООД гр. Нова Загора;

„Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър““ ООД, гр. Сливен;

„Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Ева“ ЕООД, гр. Сливен.

2. Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. 

В „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен е разкрит  и функционира Здравно-консултативен център.

 От услугите на центъра, които са напълно безплатни,  могат да се възползват родилки и бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания,  недоносени деца, както и техните родители.

В центъра се извършват:

 • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
 • психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата;
 • специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти (лекари, психолог и социален работник) на деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца, по искане от личния лекар на детето или от лекар-специалист от извънболничната помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • специализирани консултации на бременни жени с патология на бременността и при заболявания възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, (освен прегледа по реда на чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба  № 26/14.06.2007г.), по искане от личния лекар или от лекар-специалист от извънболничната помощ;
 • осъществяване на допълнителни консултации от лекари – специалисти по акушерство и гинекология, за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени по искане от личните лекари;
 • информация за извършване на безплатни генетични изследвания на бременни жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • по преценка на специалистите, се извършват и домашни посещения и медицинска рехабилитация на недоносени деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания.

Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве се намира в Административния блок на болницата, ул. „Христо Ботев“ №1, етаж 2-ри и в него работят:

 • координатор  –  Евелина Модева;
 • психолог – Евелина Модева;
 • социален работник – Светла Генова.
 • Запитвания и заявки за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 7:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа на електронен адрес: zdravencentar@mbalsliven.org и на телефон 044 611 816.

Работно време на центъра
Координатор от 7.30ч – 16.00ч
Консултации със специалист
Психолог – от 8.00 – 14.00ч
Лекар специалист – от 11.00 – 13.30ч
Социален работник – от 7.30 – 11.30ч

Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от лекар, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради които насочва пациента към здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те ще бъдат информирани за реда и условията за прием в центъра.

При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център ще информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности /прегледи, изследвания, консултации и др./ и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности; при съгласие на пациента/неговите законни представители, ще организират насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве специализирани комисии към университетските болници.

Повече информация за „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030 г.“ на адрес:https://www.mh.government.bg/bg/politiki/programi/aktualni-programi/ 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/14/programa-majchino-detsko_zdrave-21-30.pdf

Лице за контакт: д-р Галя Вълчева, Главен инспектор в Дирекция „Медицински дейности“, Регионален координатор за Област Сливен по Националната програма за майчиното и детско здраве, тел.: 044 616 255 и 0879 003 928.