Местни водоизточници

По повод получено писмо от ВиК-Сливен ООД, и проведени изследвания на вода от местността „Сухата чешма”- вилна зона Сливен, във връзка със съвместна инициатива на ВиК-Сливен и фондация „Стария бряст”, РЗИ-Сливен съобщава на всички заинтересувани, че:

Няма нормативни изисквания и не се изисква наблюдение за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели за „водата от индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако тя не се използва за търговска или социална дейност, с цел питейна употреба”.

С цел предотвратяване на замърсяване на водата е забранено ползването на водоизточник за питейни цели без учредени хигиенно-защитни зони.

За узаконяване на водоизточника се изисква ясно определена собственост, включително и на водовземното съоръжение, разрешение за водовземане от РИОСВ, определяне на санитарно-охранителни пояси, проектиране и изграждане на водовземното съоръжение по одобрения проект, както и последващо мониториране на качествата на водата с цел поддържането на параметрите й в безвредни граници.

Гореизложеното се отнася и за всички чешми и местни водоизточници, които не отговарят на нормативно определените изисквания и употребата за питейни, битови цели и поливане, както и опазването на водите им от замърсяване не е осигурено.

В Регионална здравна инспекция-Сливен не са регистрирани местни водоизточници, използвани за пиене и/или водоналиване за питейно-битови нужди и водата от местни водоизточници не се наблюдава по показатели, имащи отношение към здравето.

С цел предотвратяване на здравния риск, Регионална здравна инспекция-Сливен препоръчва да не се използва за питейно-битови цели водата от водоизточници извън водоснабдителната система на населените места.