Лабораторни услуги извършвани в РЗИ Сливен

Регионална здравна инспекция Сливен, Ви информира, че в отдел „Лабораторни изследвания” функционира акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА”)  Лабораторен изпитвателен комплекс, определящ общите критерии за компетенциите си според изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025+AC:2006 – „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

Лабораторията е акредитирана за изпитване на храни, води (питейни, повърхностни, от плувни басейни, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни), проби от повърхности.

I. Храни-микробиологични изпитвания.

 • зърнено- житни култури и производни техни продукти, хляб и хлебни изделия;
 • консерви – зеленчукови, плодови и месорастителни, продукти от преработени плодове и зеленчуци;
 • захарни и сладкарски изделия;
 • маслодайни семена и ядки;
 • кафе, чай, какао;
 • безалкохолни напитки и боза;
 • готови ястия.

 II. Храни – химични изпитвания.

 • зърнено- житни култури и производни продукти, хляб и хлебни изделия;
 • консерви – зеленчукови, плодови и месорастителни, продукти от преработени плодове и зеленчуци;
 • захарни и сладкарски изделия;
 • маслодайни семена и ядки;
 • кафе;
 • безалкохолни напитки и боза.

 III. Води – питейни и от плувни басейни – химични изпитвания.

 IV. Води за пиене предназначени за питейно битови цели, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни – микробиологични изпитвания.

 V. Води от плувни басейни – микробиологични изпитвания.

 VI. Води от повърхностни води за питейно битово водоснабдяване – микробиологични изпитвания.

 VII. Проби от повърхности.

По желание на заявителя в отдел „Лабораторни изследвания” се извършва изпитване извън обхвата на акредитация и на:

 • козметични продукти и препарати за битова употреба;
 • химични агенти в работна среда;
 • прах във въздуха на работната среда;
 • физични фактори на средата: микроклимат, шум (жилищни и обществени сгради), изкуствено осветление.

Заплащането се извършва по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и  националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето ( загл. Доп.- ДВ, бр.38 от 2011г.)