Качество на водата от местни водоизточници

По линия на държавния здравен контрол се извършват проверки за съответствие с нормативно установените здравни изисквания за питейната вода, която се подава от Водоснабдяване и канализация („ВИК”) чрез водоразпределителна мрежа.

Качеството на водата от местни водоизточници не се наблюдава по показателите, които имат отношение към здравето.

С цел предотвратяване на риска за човешкото здраве и във връзка с постъпили запитвания, Регионална здравна инспекция-Сливен препоръчва да не се използва за пиене водата от водоизточници извън водоснабдителната система на населените места.