Информация за издадени експертни решения

Във връзка с постъпващи в РКМЕ-РЗИ-Сливен заявления от хора с трайни увреждания за получаване на гриф „влязло в сила” на всички, издадени към момента експертни решения, уведомяваме, че искането противоречи на изискванията на чл.71, ал. 1, т. 3 и на чл. 71, ал. 1, т. 4 на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 36, ал. 4 на Административнопроцесуалния кодекс, постигнатото споразумение от 17.03.2017г. с Директора на РДСП-Сливен и Писмо изх. № 20-24-00-0561/27.03.2017г. на РДСП-Сливен, предоставянето на информация, необходима за работата на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане става по служебен път.