Измененията и допълненията в Наредба №15 от 27 юни 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

В Държавен вестник бр. 87 от 31 октомври 2017г. са публикувани измененията и допълненията в Наредба №15 от 27 юни 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Съгласно промените, считано от 31.10.2017г.:

  1. Предварителните медицински прегледи могат да се извършват не само от общопрактикуващ лекар, но и от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ, който дава заключение за постъпване на работа, като вписва в личната здравна книжка на лицето „допуска се на работа” и поставя универсален идентификационен номер и печат.
  2. Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по местонахождение на обекта или по постоянен адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания.
  3. Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на място в регионалната здравна инспекция или чрез лицензиран пощенски оператор.
  4. Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителните медицински прегледи изследвания.
  5.  Заверената здравна книжка може да бъде получена и на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор. При заявяване услугата на място в регионалната здравна инспекция, заверката се извършва в рамките на същия работен ден. Работното време на инспекцията е от 8,30 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,00 часа. Не е предвидено заплащане на такса.
  6.  Периодичните медицински прегледи и изследвания включват:

6.1. веднъж годишно от датата на проведения първоначален преглед: преглед от  общопрактикуващия лекар или лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване – за всички лица, работещи в детски заведения и специализирани заведения за отглеждане , пребиване е възпитание на деца;

6.2. веднъж годишно изследвания за чревни хелминти и протозои – за лицата, работещи в детски заведения и специализирани заведения за отглеждане, пребиване и възпитание на деца; специализирани институции за възрастни; водоснабдителни съоръжения и обекти; предприятия, обекти , които произвеждат и/или търгуват с храни.

  1.  При извършване на преглед от общопрактикуващия лекар или лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ, или друг лекар по повод на друго заболяване задължително се снема епидемиологична анамнеза за заразни заболявания. При съмнение за заразно заболяване задължително се извършват консултация със специалисти по инфекциозни болести, медицинска паразитология и лабораторни изследвания.
  2. По епидемични показания или по преценка на общопрактикуващия лекар или лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ в периодичните прегледи могат да се включат и допълнителни изследвания.
  3. Резултатите от проведените периодични прегледи и изследвания се записват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили. След приключване на периодичния преглед лекарят дава заключение допуска се на работа.

Считано от 01.12.2017г. следва резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания да се вписват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили, като за проведените изследвания се вписват датата и лабораторен номер и се полага печат на лечебното заведение, извършило изследването. За проведен тест Манту се вписва датата на поставяне на ППД туберкулин и датата на отчитане на теста и се полагат печат на медицинския специалист, извършил изследването.