Въведена забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества

Информираме Ви, че в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е въведана забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, които са в концентрации по-високи от посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013. В тази връзка на страницата на РЗИ Сливен в секция „Държавен здравен контрол“ са публикувани:

  • Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г., относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
  • Листовки „Можете да премените нещата! Продавайте химически продукти отговорно.“

Напомняме Ви, че задължение на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори е етикетиране с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Прилагаме линк към интернет страницата на Главна дирекция Борба с организираната престъпност: http://www.gdbop.bg/bg/polezno