Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон

Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон http://www.anketa-radon.com/