Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен през 2016 година

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен през 2016 година