7 ноември – Европейски ден на радона

Традиционно на 7 ноември се отбелязва Европейски ден на радона по инициатива на Европейската асоциация за радон (ERA).

Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността на населението за вредното въздействие за здравето на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон и прилагане на мерки за редуциране.

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ, който е дъщерен продукт при разпада на Радия от Уран-238 радиоактивното семейство, намиращ се в обширен спектър от скали и почви и варира в широки граници в зависимост от геологията.

Радонът лесно се разпространява с почвения газ в пропускливи почви и излиза на повърхността. Попаднал на повърхността се разсейва на открито, но може да се концентрира в сгради, където допринася с около 50% от средната годишна доза на населението.

Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в обитаваните помещения е да се извърши измерване.

Обемната активност на радон във въздуха се измерва в Бекерел на кубичен метър (Bq/m3). Референтното ниво, съгласно Наредбата за радиационна защита, за средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3. Референтно ниво означава, че облъчването, над тази стойност изисква предприемане на действия за намаляване на обемната активност на радон.

Намаляването на нивата на радон може да се осъществи лесно, ефективно и сравнително евтино, чрез технически мерки.

С Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г.) на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са определени видовете мерки, които могат да се прилагат за намаляване на нивата на радон в сгради.

Увеличаването на облъчването от радон е свързано с повишен риск от рак на белите дробове- радонът е фактор номер едно за хора, които никога не са пушили и вторият по значимост фактор, след тютюнопушенето.