15 МАРТ – ДЕН НА ЗДРАВНИЯ ИНСПЕКТОР

За поредна година на 15 март отбелязваме Денят на здравния инспектор.

На тази дата с Постановление на Министерски съвет от 1967 година, поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи е разкрита специалността „санитарен инспектор“. Днес обучението се извършва в медицинските университети във Варна, Пловдив и София.

Здравните инспектори осъществяват контрол за спазването на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, вземат проби от продукти и стоки, спазване на противоепидемичните мерки съблюдават изпълнението на Националния имунизационен календар и динамиката на заразните заболявания, съставят актове при установяване на административни нарушения.

Здравните инспектори са хората на предния фронт в грижата за опазването на общественото здраве в страната. Техният труд, често незабелязан стои в основата на опазването на човешкия живот. Профилактиката на болестите, промоцията на здравословния начин на живот, надзорът на заразните заболявания, контролът при спазването на хигиенните правила са основополагащи фактори за доброто здраве!

Честит празник, колеги!

С пожелание за здраве и благоденствие на Вас и Вашите семейства!

Ценим Вашия професионализъм и принос за опазване на общественото здраве!