Финансирани дейности от МЗ във връзка с „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”

 

Във връзка с „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”, приета с Решение № 510 на Министерския съвет от 17.07.2014 г., Министерство на здравеопазването осигурява финансиране на следните дейности:

 1. Осигуряване на комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания (диабет/вродени сърдечни малформации/вродени лицеви малформации/ вродени хематологични заболявания/муковисцидоза/онкологични заболявания/детска церебрална парализа/спинална мускулна атрофия/недоносени деца).

          Изготвяне на медико-социални планове, след оценка на здравословното им състояние.

Изготвяне на анализ за степента на приложение на индивидуалните медико-социални планове при децата, с идентифициране на проблеми при прилагането им и предложения за подобряване на грижите за децата с хронични заболявания.

Сформирани са 16 експертни комисии за координиране грижите за деца със следните заболявания/групи заболявания:

Диабет: СБАЛДБ София,  УМБАЛ „Света Марина“ Варна,  УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив, УМБАЛ Плевен

Вродени сърдечни малформации: МБАЛ НКБ ЕАД, София

Вродени лицеви малфрмации:  УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив

Вродени хематологични заболявания: СБАЛДОХЗ ЕАД, София, СБАЛДБ ЕАД, София, УМБАЛ „Света Марина“ Варна, УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив

Муковисцидоза: УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Недоносени деца: СБАЛДБ ЕАД, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

Онкологични заболявания: СБАЛДОХЗ ЕАД, София

ДЦП: СБДПЛР на деца с ДЦП

Спинална мускулна атрофия: МБАЛСМ „Пирогов“

 1. Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.

Министерство на здравеопазването финансира само дейността за извършване на изследването и консултиране на резултатите. Необходимите реактиви и консумативи за изследванията са осигурени от Министерство на здравеопазването по реда на Наредба № 26/2007 г.

Сключени са договори с:

 • Лаборатория по клинична генетика УСБАЛАГ „Майчин дом“, София
 • Отделение по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, Пловдив
 • Лаборатория по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна
 • Лаборатория по медицинска генетика УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен
 • УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“, Стара Загора.
 1. Извършване на масов универсален неонатален слухов скрининг във всички лечебни заведения за болнична помощ, които имат разкрита структура по неонатология.

На територията на област Сливен, е създадена необходимата организация за извършване изследване на слуха на всички новородени деца в следните лечебни заведения:

„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен;

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка Българска”” ЕООД гр. Нова Загора;

„Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър”” ООД, гр. Сливен;

„Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Ева” ЕООД, гр. Сливен.

Разкриване на здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве в лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала и големи общински болници.

Здравно консултативните центрове се разкриват на функционален принцип и ще предоставят интегрирани здравно-консултативни услуги за бременни жени и деца)., в т.ч.

 • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;
 • Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение; Консултациите се организират по предварително изготвен график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар. По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа, извършен по реда чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26/ 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради които насочва пациента към здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те ще бъдат информирани за реда и условията за прием в центъра.

При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център ще информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности /прегледи, изследвания, консултации и др./ и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности; при съгласие на пациента/неговите законни представители, ще организират насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве специализирани комисии към университетските болници.

За Област Сливен, по договор с Министерство на здравеопазването, Здравно- консултативен център се разкрива към „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен.

Повече информация за „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.” на адрес:

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=907

Лице за контакт: д-р Екатерина Кертикова, Главен инспектор в Дирекция „Медицински дейности”, Регионален координатор за Област Сливен по Националната програма за майчиното и детско здраве, тел.: 044 616 234 и 0878 407 097.