Работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г.

На 19.09.2017г. в Регионална здравна инспекция се проведе работна среща на областен координационен съвет за управление на Национална програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското население 2013-2017г. Представена беше информация за концентрация на радон в жилищата по общини за област Сливен, предоставена от Национален център по радиобиология и радиационна защита след проведеното национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на Република България.

Участие в срещата взеха г-жа Димитринка Петкова – заместник-областен управител, представители на Областна администрация, четирите общини от област Сливен, Регионално управление на образованието, Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите – Стара Загора.

Съгласно чл. 74, т.1 от Директива 2013 /59/ Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми за безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, е определено референтно ниво на Средногодишна обемна концентрация в закрити помещения от 300 Bq/m3.На територията на общините Сливен, Нова Загора и Котел средната стойност на радон е под референтното ниво (община Сливен – 173 Bq/m3, община Нова Загора – 123 Bq/m3, община Котел – 123 Bq/m3). На територията на община Твърдица е измерена средна стойност над референтното ниво – 512 Bq/m3. Всички участници в проучването ще бъдат писмено информирани за конкретно установените резултати при проведеното проучване в тяхното жилище.

Подобряването на обществената осведоменост е една от стратегическите цели на програмата. Регионална здравна инспекция – Сливен обръща внимание на гражданите, че референтното ниво не следва да бъде разглеждано като строга граница между опасно и безопасно, а по-скоро като указание за предприемане на мерки.

Могат да бъдат посочени следните пътища за проникване на радон в сградите, с цел подпомагане вземането на решения за търсене на начини за намаляване концентрацията на радон: пукнатини в бетонните плочи; пукнатини в стените между структурните елементи; пролуки и пукнатини в бетонните блокове; пролуки и пукнатини между стените и основата; директен контакт с почвата; нарушена цялост на покрития използвани за облицовка на пода, например теракот; нарушена цялост между фугите; пролуки при монтажа на комуникационните тръби; строителни материали-тухли, бетон, камък; използвана вода за питейно-битови нужди(рядко е основен източник за повишаване нивото на радон в сградата).

През зимния сезон постъпването на радон в сградите може да бъде по-интензивно, отколкото през лятото, поради тенденциите за пестене на енергия чрез уплътняване на прозорците, с което се намалява въздушния обмен и с това нивото на радон в сградата се повишава. Този факт следва да бъде взет предвид при предприемане на коригиращи мерки.

За намаляването на концентрация на радон в помещенията, превишаваща референтното ниво, могат да бъдат предприети редица мерки, съобразно установените максимално измерени концентрации, като за някои то тях дори няма специални изисквания. Възможните мерки могат да бъдат: проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел провеждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности 300 до 400 Bq/m3; подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3; предприемане на мерки за активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500 Bq/m3;

Мерките, които могат да бъдат предприети, както и изборът на най-подходящите и препоръчителни за всеки конкретен случай за редуциране на концентрацията на радон действия, следва да бъдат съгласувани със строителни специалисти с пълна проектантска правоспособност.