Промени в Наредба за медицинската експертиза

С Постановление №225 от 12 юли 2021г. /Обн. ДВ. бр.59 от 16 юли 2021г./ са направени промени в Наредбата за медицинската експертиза и в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Съгласно § 7. от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление №225 от 12 юли 2021г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление №120 на министерския съвет от 2017г. /В сила от 16.07.2021г./, започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва:

1. Пред ТЕЛК – по реда на това постановление.

2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.

По разпоредбата на § 8.: Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл.56, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи в двумесечен срок от влизането в сила на това постановление.

Моля да имате предвид че:

Съгласно чл.69 от Наредба за медицинската експертиза, срокът на инвалидността е от една до три години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване. При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване се определя пожизнен срок на инвалидността. При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал.1, т.е. от една до три години.

Създаден е чл.69а. в Наредба за медицинската експертиза (Нов – ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.), според който изключение от случаите по чл.69, ал.5 се допуска при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, но лицето иска да бъде освидетелствано/преосвидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния. В тези случаи лицето може да представи към заявлението-декларация, медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, свързани само с увреждания, които са дефинитивни състояния и в тези случаи се определя пожизнен срок на инвалидност. Освен това лицето трябва да подаде декларация, че иска да бъде пре-/освидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния.

В изпълнение на изискванията на чл.56, ал.3 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, лицата които искат да подадат документация във връзка с Постановление №225 от 12 юли 2021г. трябва да предоставят в РКМЕ-РЗИ-Сливен:

1. Заявление-декларация по образец. (Приложение №11 към ПУОРОМЕРКМЕ). Има образец на сайта на РЗИ-Сливен-секция ЛКК.

2. Медицинско направление за ТЕЛК, издадено от личен лекар/лекуващ лекар (за лицата, които нямат личен лекар) по образец. Данните от направлението следва да са въведени в електронен вариант в Информационна система за контрол на медицинската експертиза.

3. Медицинска документация с 1-годишна давност на извършените прегледи и изследвания, доказваща здравословното състояние на лицето.

4. Декларация от лицето в случаите по чл. 69а, ал.1 от Наредбата за медицинската експертиза, в които при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, лицето иска да бъде пре-/освидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния. Има примерен образец на сайта на РЗИ-Сливен.