Прегледи с мобилни кабинети за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2019г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г.,  приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от 2016г., на територията на област Сливен стартира провеждането на профилактични прегледи с мобилни кабинети.

Прегледите са предназначени за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Сливен. По договор от лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ ще бъдат извършени акушеро-гинекологични профилактични прегледи; педиатрични профилактични прегледи и клинични изследвания.

Дейностите ще бъдат съпроводени от разяснителна кампания сред ромското население за значението на профилактичните прегледи, имунизациите,здравословното хранене и отглеждане на децата, в която ще участва Регионална здравна инспекция – Сливен.

Графиците ще бъдат публикувани тук :