На вниманието собствениците на обществени перални

В Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018г. е публикувана Наредба №12 от 16 ноември 2018г. за здравните изисквания към обществените перални, издадена от министъра на здравеопазването.

Наредбата отменя Наредба №37 от 1995г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.

Наредба №12 от 16 ноември 2018 година за здравните изизсквания към обществените перални