Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г

Регионална здравна инспекция – Сливен съобщава, че Министерство на здравеопазването финансира дейности по изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”, приета с Решение № 510 на Министерския съвет от 17.07.2014 г. В рамките на програмата се осигурява:

  1. Комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания.

Сформирани са 16 експертни комисии към лечебни заведения за болнична помощ с национално значение, които координират грижите за деца със следните заболявания/групи заболявания: диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, муковисцидоза, онкологични заболявания, детска церебрална парализа, спинална мускулна атрофия, недоносени деца.

  1. Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. Министерство на здравеопазването финансира дейността за извършване на изследването и консултиране на резултатите. Необходимите реактиви и консумативи за изследванията са осигурени от Министерство на здравеопазването по реда на Наредба № 26/2007 г.

III. Извършване на масов универсален неонатален слухов скрининг във всички лечебни заведения за болнична помощ, които имат разкрита структура по неонатология.

На територията на област Сливен е създадена необходимата организация и е осигурено финансиране за извършване изследване на слуха на всички новородени деца в следните лечебни заведения:

  • „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен;
  • „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка Българска”ЕООД,         гр. Нова Загора;
  • „Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър”ООД, гр. Сливен;
  • „Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Ева” ЕООД, гр. Сливен.
  1. В здравно консултативни центрове за майчино и детско здраве, разкрити на функционален принцип в лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала и големи общински болници, се предоставят интегрирани здравно-консултативни услуги за бременни жени и деца, в т.ч.:
  • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;
  • Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение. Консултациите се организират по предварително изготвен график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар. По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа, извършен по реда чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26/ 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от общопрактикуващ лекар или специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те ще бъдат информирани за реда и условията за прием в центъра.

При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център ще информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности (прегледи, изследвания, консултации и др.) и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности; ще организират насочването му за консултация/ диагностика/ лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве специализирани комисии към университетските болници, изброени в т. I.

Здравно-консултативен център за Област Сливен е разкрит към „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен.

Адрес за кореспонденция: гр.Сливен 8800, ул. „ Христо Ботев” № 1, тел.:044/611 815, e-mail: zdravencentar@mbalsliven.org

Повече информация за „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.” на адрес:

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=907

За контакт с регионален координатор за Област Сливен по Националната програма за майчиното и детско здраве: д-р Екатерина Кертикова, Главен инспектор в Дирекция „Медицински дейности”, Регионална здравна инспекция-Сливен, адрес: ул. „Пейо Яворов” №1; гр. Сливен 8800,  тел. 044 616 200, 044 616 234 и 0878407097,

e-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bg.