Лабораторни услуги

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

В отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ Сливен функционира акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА”)  Лабораторен изпитва-телен комплекс, определящ общите критерии за компетенциите си според изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025+AC:2006 – „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”. Лабораторията е акредитирана за изпитване на храни. води (питейни, подземни, повърхностни, от плувни басейни, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни), проби от повърхности.

Сертификат за акредитация

Accreditation sertificate

I. Храни-микробиологични изпитвания.

 • зърнено- житни култури и производни техни продукти, хляб и хлебни изделия;
 • консерви – зеленчукови, плодови и месорастителни, продукти от преработени плодове и зеленчуци;
 • захарни и сладкарски изделия;
 • маслодайни семена и ядки;
 • кафе, чай, какао;
 • безалкохолни напитки и боза;
 • готови ястия.

II. Храни – химични изпитвания.

 • зърнено- житни култури и производни продукти, хляб и хлебни изделия;
 • консерви – зеленчукови, плодови и месорастителни, продукти от преработени плодове и зеленчуци;
 • захарни и сладкарски изделия;
 • маслодайни семена и ядки;
 • кафе;
 • безалкохолни напитки и боза.

III. Води-питейни, подземни и от плувни басейни – химични изпитвания.

IV. Води за пиене предназначени за питейно битови цели, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни – микробиологични изпитвания.

V. Води от плувни басейни – микробиологични изпитвания.

VI. Води от повърхностни води за питейно битово водоснабдяване – микробиологични изпитвания.

VII. Проби от повърхности.

По желание на заявителя в отдел „Лабораторни изследвания” се извършва изпитване извън обхвата на акредитация и на:

 • козметични продукти и препарати за битова употреба;
 • физични фактори на средата: микроклимат, шум (жилищни и обществени сгради), изкуствено осветление.

Заплащането се извършва по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и  националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето ( загл. Доп.- ДВ, бр.38 от 2011г.)

В сила от 16.10.2007 г. , приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012 г.