Лабораторни услуги

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) при РЗИ–Сливен е акредитиран от ИА БСА в съответствие с БДС ЕN ISO / IEC 17025:2018 за изпитване на води (вода, предназначена за питейно битови цели, бутилирана натурална минерална, изворна и трапезна вода, вода от минерални водоизточници, вода от плувни басейни, подземна вода и повърхностна вода).

Заповед за акредитация

ORDER №A529 22-12-2023 SOFIA

Списък на използваните методи – гъвкав обхват

Заплащането се извършва по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и  националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

В сила от 16.10.2007 г. , приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012 г., ДВ. бр.100 от 24 ноември 2020г.