Лабораторни услуги

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)

В отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ Сливен функционира акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА”)  Лабораторен изпитва-телен комплекс, определящ общите критерии за компетенциите си според изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 – „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”. Лабораторията е акредитирана за изпитване на води (питейни, подземни, повърхностни, от плувни басейни, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни)

Сертификат акредитация ЛИК

Sertificate of acreditation-eng.

Списък за използваните методи за изпитване

I. Води-питейни, подземни и от плувни басейни – химични изпитвания.

II. Води за пиене предназначени за питейно битови цели, бутилирани, натурални, минерални, изворни и трапезни – микробиологични изпитвания.

III. Води от плувни басейни – микробиологични изпитвания.

IV. Води от повърхностни води за питейно битово водоснабдяване – микробиологични изпитвания.

Заплащането се извършва по Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и  националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

В сила от 16.10.2007 г. , приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012 г., ДВ. бр.100 от 24 ноември 2020г.