Когато сте с хора без зрение – Национална кампания „Подай ръка“

 „След като се опознаем, може би ще бъдем други и по-добре ще се разбираме” Обществото, в по-голямата си част, не познава моделите за общуване с невиждащия човек. Съюз на слепите в България издава материал с Правила, които ще улеснят комуникацията и ще изградят невидимите мостове на доверието:

Ние всеки ден трябва да приемаме различните и да живеем заедно. Убедени сме, че след прочитането на тази брошура при следваща среща с невиждащ вие ще бъдете по-уверени и целта на Националната кампания „Подай ръка” ще бъде постигната.

Центровете за социална  рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в градовете София, Варна, Русе, Габрово, Сливен, Бургас, Перник, Ямбол, Добрич, Шумен и Кърджали предлагат:

 • Социална рехабилитация и технически помощни средства (Социална, медицинска, зрителна и двигателна рехабилитация; Психологически, специализирани и социални консултации; Обучение по брайлова и компютърна грамотност; Обучение по английски език есперанто /в някои от центровете/; Мобилна работа и изнесени услуги; Обучение за придобиване на умения за независим живот; Трудова, игрова музикална и занимателна терапия; Достъп до информация в подходящ формат; Специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания).
  • Трудова заетост (Сдружението представя информация за упражняваните професии от хора със зрителни проблеми; информация за действащи програми на Агенцията за хората с увреждания и Агенцията по заетостта; икономически стимули за хора с трайни увреждания )
   • Достъп до информация, архитектурна, транспортна и комуникационна среда (списание  „Зари“-излиза в плоскопечатен, брайлов, аудио и електронен вариант; тематично профилирани 6 говорещи и 2 брайлови списания; фонд от над 4 000 заглавия и др. )
   • Художествено творчество, културотерапия, спорт и туризъм
   • Социална подкрепа ( стипендии на студенти в колежи и висши учебни заведения, подкрепа на членове с ниски доходи, включване в „Социален патронаж“, настаняване в домове за възрастни с нарушено зрение и програмите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“)

За съдействие на територията на област Сливен и област Ямбол, може да се обръщате на телефон:

За гр. Сливен: 0886 100 137 или 0889 155 375

За гр. Ямбол: 046/ 66 40 98

За гр. Нова Загора: 0457/ 62 360

За гр. Елхово: 0879 535 318

За гр. Котел: 0879 535 319

http://ssb-bg.net/viewactivity-142.html