Информация за лекарите по дентална медицина

Във връзка с обнародвана в ДВ. бр. 102 от 11.12.2018 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, РЗИ Сливен уведомява управителите на лечебните заведения, работещи с дентална амалгама, че е необходимо да бъдат оборудвани с амалгамни сепаратори.

            Лечебните заведения, които работят с дентална амалгама, но към момента не са оборудвани с амалгамни сепаратори, следва да започнат процедура за закупуване, доставка и монтаж на сепаратор,  придружен с нужната технологична документация от производителя.

            В „ Дентален център 1 – Сливен „ ЕООД със заповед на управителя може да бъдат определени работни места, на които ще се извършват дейностите с дентална амалгама.

            Лечебните заведения, които не работят с дентална амалгама следва да декларират това обстоятелство пред органите на държавния здравен контрол.