Информация за епидемичната обстановка в област Сливен по отношение на грип и ОРЗ към 22.01.2020г.

При проследяване динамиката в заболяемостта от Грип и Остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на обл.Сливен се наблюдава повишаване на случаите на ОРЗ.  За периода 13-17.01.2020 г. е регистрирана заболяемост около 95 персентил, като най – силно засегнати са децата до 14 г. възраст.

Съгласно Методическо указание за борба с Грипа и Острите респираторни заболявания на Министъра на здравеопазването, основен метод за количествена оценка на интензивността на епидемичния процес при Грип и ОРЗ е методът на персентилите. Персентилите се изчисляват за всяка област и общо за страната като се вземат предвид всички стойности на заболяемостта от Грип и ОРЗ в съответната област за последните 10-години и имат различни стойности за всяка област и всяка година.

            На 22.01.2020 г. се проведе заседание на  Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ, в което участват представители на лечебни заведения за болнична и доболнична помощ, на Регионално управление на образованието, на общини, областна администрация, специалисти по инфекциозни болести, епидемиология и се реши да започне мониториране на учебните заведения за отсъстващи ученици по здравословни причини с респираторна етиология, да продължава събирането на данни за заболяемостта от ОРЗ и Грип от наблюдаваните амбулатории за доболнична помощ и да се проследяват хоспитализираните пациенти с Грип в лечебните заведения за болнична помощ.

Заседанията на Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ ще се провеждат регулярно и ще се проследява динамиката в интензивността на епидемичния процес.

            С цел намаляване разпространението на Грип и ОРЗ, Регионална здравна инспекция – Сливен препоръчва:

  • Ограничаване на социалните контакти и избягване събирането на много хора в затворени пространства
  • Да не се провежда самолечение при висока температура, кашлица и други признаци на Грип и респираторни заболявания, а да се потърси  навременна медицинска помощ
  • Да не посещава  работното място, детското или учебното заведение по време на заболяването
  • Да се спазва Респираторен етикет – закриване на устата и носа си при кихане и кашляне. Препоръчва се да се използват еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба да се унищожават.

Рискът от усложнения при грипна инфекция е най-висок при децата, бременните жени и хората с хронични заболявания.