Заповед РД-19-230/20.07.2022 на Директора на РЗИ-Сливен -временни противоепидемични мерки