Графици за дейности с мобилни медицински кабинети през м. октомври 2023г. област Сливен


Графици за дейности с мобилни медицински кабинети през 2023г. във връзка с изпълнение на дейности по Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030г. и Национален план за действие за периода 2022-2023г.